Obchodné podmienky

Prenájom našich vanov sa riadi vždy podľa nasledujúcich ustanovení. Ich kópiu dostanete pri prenájme vozidla spolu so Zmluvou o prenájme obytného vozidla.

 

Každý nájomca, ako aj vodič(i) vozidla, musí mať ku dňu prevzatia obytného vozidla vodičský preukaz pre skupinu B platný aspoň po dobu 2 rokov a dosiahnutý vek minimálne 24 rokov, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Všetci vodiči, ktorí budú viesť obytné vozidlo, musia byť zapísaní v Zmluve o prenájme obytného vozidla. Preukaz totožnosti a platné vodičské preukazy sa predložia pri podpise Zmluvy o prenájme obytného vozidla.

ODOVZDANIE VOZIDLA

Obytné vozidlo sa nájomcovi odovzdáva po vzájomnej dohode prenajímateľa a nájomcu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste prebratia obytného vozidla podľa Zmluvy o prenájme obytného vozidla. Ak nie je dohodnuté inak, je týmto miestom sídlo spoločnosti. Prenajímateľ predloží pri odovzdaní obytného vozidla nájomcovi A) Odovzdávací protokol a B) Zmluvu o prenájme obytného vozidla. Obytné vozidlo sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia prenájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do Odovzdávacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.

Obytné vozidlo sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, čisté (interiér, exteriér, pripravené WC, naplnená nádrž na vodu, doplnený inventár podľa zoznamu) a s príslušnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách, ako aj s diaľničnou známkou pre SR a doplnenými prevádzkovými kvapalinami.

Obytné vozidlo sa odovzdáva s plnou nádržou pohonných hmôt, a takisto sa vracia s plnou nádržou pohonných hmôt. V opačnom prípade budú účtované pohonné hmoty vrátane poplatku za odovzdanie vozidla bez plnej nádrže pohonných hmôt v zmysle aktuálneho cenníka.

Prenajímateľ odovzdáva obytné vozidlo s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, čo môže trvať približne 30 minút. Pri odovzdávaní vozidla bude skontrolované vozidlo, ako i jeho vybavenie.

VRÁTENIE VOZIDLA

Motorové vozidlo vráti nájomca včas a v stanovený dátum v Zmluve o prenájme obytného vozidla v takom stave, v akom ho prebral v zmysle Odovzdávacieho protokolu (vrátane kompletného, nepoškodeného a funkčného príslušenstva). Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s vyprázdnenou odpadovou nádobou WC za predpokladu, že WC bolo používané. Pri predčasnom vrátení vozidla zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu. Nájomca je povinný strpieť kontrolu pri vrátení vozidla v nevyhnutnom čase. V prípade, že vozidlo nebude vrátené vyčistené alebo v dohodnutom termíne, je nájomca povinný zaplatiť pokutu podľa platného cenníka.

Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá za to, že vozidlo nebude riadené žiadnou osobou, ktorá by mohla byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látokNájomca sa zaväzuje, že vozidlo nebude prenajímať tretej osobe, nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb, ktoré netvoria súčasť posádky.

Priemerný denný nájazd je počas výpožičky limitovaný na 300km. Prekročenie tohto limitu je spoplatnené podľa platného cenníka.

Je prísne zakázané vykonávať akékoľvek úpravy na a vo vozidle – polepenie, vŕtanie a pod. Nájomca zodpovedá za to, že vo vozidle nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu obytného vozidla, je nutné konzultovať vopred s prenajímateľom

Cesty do krajín mimo Európskej únie musia byť písomne odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané. 

Nájomca sa zaväzuje počas doby prenájmu starostlivo nakladať, hospodáriť, chrániť predmet prenájmu a nenechávať obytné vozidlo nezamknuté a nezabezpečené. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách.

V kabíne, ako i v celom obytnom automobile je zakázané fajčiť.

 

DOBA PRENÁJMU

Doba prenájmu obytného vozidla je minimálne 5 dní v hlavnej sezóne (jún až september) a minimálne 3 dni mimo sezóny (apríl, máj, október). Rezerváciu obytného vozidla na daný termín je možné vykonať prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.skandivania.sk, cez platformu zmluvného partnera, telefonicky alebo cez e-mail. Rezerváciu je potrebné uhradiť do 48 hodín. Pri rezervácii e-mailom alebo telefonicky je potrebné poslať požadované údaje, ako i dôkaz o vykonaní platby (screenshot z e-bankingu) na adresu info@skandivania.sk. Rezervácia sa stáva záväznou až po pripísaní 50% zálohovej platby na účet.

Zálohovú platbu je potrebné uhradiť nasledovne:

 • 50% ceny prenájmu do 48 hodín od rezervácie obytného vozidla
 • Zvyšných 50 % najneskôr 14 dní pred začiatkom prenájmu.

Ak je rezervácia vozidla vykonaná 14 a menej dní pred začiatkom prenájmu, je potrebné uhradiť celú sumu do 48 hodín. Celková suma prenájmu je hradená na účet prenajímateľa. 

STORNO

Nájomca má právo zrušiť aj záväznú rezerváciu viac ako 30 dní pred začiatkom prenájmu, pričom mu bude vrátená uhradená čiastka za prenájom v plnej výške. Zrušenie rezervácie menej ako 30 dní pre začatím prenájmu sa riadi nasledovnými pravidlami:

 • storno menej ako 30 dní ku dňu prevzatia – storno poplatok vo výške 50% z celkovej sumy za prenájom
 • storno menej ako 14 dní ku dňa prevzatia – storno poplatok vo výške 75% z celkovej sumy za prenájom
 • storno menej ako 3 dni ku dňu prevzatia – storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy za prenájom.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje budúceho nájomcu a vráti mu bez zbytočného odkladu uhradenú sumu za prenájom.

KAUCIA

Kaucia je vo výške 500 € a vypláca sa prenajímateľovi najneskôr deň pred začiatkom prenájmu, a to prevodom na bankový účet. Kaucia slúži na krytie vzniknutých dodatočných nákladov spôsobených nájomcom v prípade poruchy alebo poškodenia obytného vozidla (ktoré nie sú súčasťou Odovzdávacieho protokolu) a ktoré nie sú kryté poistnými podmienkami. Zároveň môže byť kaucia použitá na krytie zmluvnej pokuty v zmysle aktuálneho cenníka, ak boli pri vrátení vozidla zistené nedostatky v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného vozidla, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfaktúrovať nájomcovi.Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu.

V prípade vrátenia obytného vozidla v rovnakom stave, v akom bolo nájomcovi odovzdané, bude kaucia vrátená nájomcovi v plnej výške najneskôr do troch kalendárnych dní po vrátení obytného vozidla. 

PREVÁDZKA VOZIDLA

Nájomca znáša všetky náklady súvisiace s prevádzkou obytného vozidla a vzniknuté počas doby prenájmu. Sú to najmä ceny pohonných hmôt, cestné poplatky, pokuty, náklady na opravy vzniknuté počas užívania obytného vozidla súvisiace so škodou spôsobenou nájomcom, či opravu poškodených pneumatík.

V čase prenájmu vozidla nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku prenájmu obytného vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie prenájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške do 14 dní od obdržania výzvy na úhradu od prenajímateľa.

Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá prenajímateľovi vznikne v prípade straty dokladov od dopravného prostriedku, v prípade, že doklady od dopravného prostriedku budú zadržané orgánom verejnej moci z dôvodu spôsobeného nájomcom resp. z dôvodu, za ktorý nájomca zodpovedá.

V prípade vzniku povinnosti nájomcu podľa predchádzajúceho bodu, je nájomca povinný postupovať tak, že v lehote 14 dní od písomnej výzvy prenajímateľa, uhradí vzniknutú škodu na bankový účet uvedený v písomnej výzve.

Nájomca zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne v dôsledku jeho manipulácie s dopravným prostriedkom, a to od momentu odovzdania dopravného prostriedku nájomcovi až do momentu jeho riadneho a včasného vrátenia prenajímateľovi s výnimkou bežného opotrebenia.

KRÁDEŽ VOZIDLA

V prípade odcudzenia vozidla je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od predmetu prenájmu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi do 14 dní od vzniku škody.

NEHODA A NÁHRADA ŠKODY

V prípade poškodenia vozidla, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti je nájomca povinný obratom vykonať nasledujúce kroky:

 • privolať políciu
 • telefonicky kontaktovať asistenčné služby poisťovateľa prenajímateľa
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a menami svedkov
 • vytvoriť fotodokumentáciu nehody
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa

Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť škodu, ktorá vznikne v čase trvania zmluvy na dopravnom prostriedku. Nájomca je zároveň povinný zaplatiť všetky poplatky, sankcie a iné peňažné plnenia, ktoré vzniknú alebo budú predložené prenajímateľovi ako držiteľovi dopravného prostriedku k úhrade, za čas užívania dopravného prostriedku nájomcom, vrátane spoluúčasti v prípade poistnej udalosti a rozdielu sumy poistného plnenia a skutočnej škody vzniknutej z poistnej udalosti.

PORUCHA VOZIDLA

V prípade poruchy alebo nefunkčnosti obytného vozidla a jeho súčastí nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky na odstránenie týchto porúch. Prenajímateľ na svoje náklady zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia vozidla. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni prenájmu v alikvotnej čiastke.

Návrat hore